Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji jest to zespół czynności wykonywany podczas realizacji wszelkich inwestycji budowlanych takich jak geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe podczas projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w szczególności związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych, wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych, geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych oraz pomiarami przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej.

Podstawowy zakres geodezyjnych obejmuje:

  • Założenie i pomiary osnowy realizacyjnej,
  • Założenie reperów
  • Wyznaczenie granic terenu inwestycji
  • Tyczenie głównych osi budowlanych
  • Pomiary kontrolne
  • Sporządzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (hiperłącze do inwentaryzacja obiektów budowlanych)