Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych to opracowanie kartograficzne, które służy wykonywaniu projektów budowlanych oraz zagospodarowaniu terenu. Taka mapa może zawierać różne elementy zależnie od rodzaju projektu, ale jej głównym celem jest prezentacja istniejącego terenu, infrastruktury lub innych czynników mających wpływ na projekt.

Elementy składające się na mapę do celów projektowych:

  • Topografia terenu: Mapa może przedstawiać ukształtowanie terenu, rzeźbę, nachylenia i inne cechy topograficzne. Te informacje są istotne dla projektowania dróg, budynków, systemów hydraulicznych i innych infrastruktur.
  • Granice działek, użytków gruntowych oraz klaso użytków.
  • Istniejące obiekty: Mapa może obejmować istniejące budynki, drogi, chodniki, sieci komunalne np. wodociągi, kanalizacja linie energetyczne czy inne obiekty, które mogą mieć znaczenie dla projektu. Te informacje są ważne, aby projektować nowe połączenia lub unikać kolizji z istniejącymi infrastrukturami.
  • Warunki naturalne: Mapa może prezentować warunki naturalne, takie jak rzeki, jeziora, lasy czy tereny podmokłe. Te informacje są istotne dla projektów związanych z ochroną środowiska, rekultywacją czy infrastrukturą wodną.

Mapa do celów projektowych stanowi podstawę dla dalszych prac projektowych, umożliwiając projektantom zrozumienie istniejących warunków terenowych i infrastrukturalnych oraz identyfikację czynników, które mogą mieć wpływ na planowany projekt.

Do czynności sporządzania mapy do celów projektowych można zaliczyć:

  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w miejscowym ośrodku geodezji i kartografii.
  • Przeprowadzenie pomiarów obiektów, które nie występują na mapie zasadniczej oraz naniesienie ich na mapę.
  • Skompletowanie operatu technicznego oraz sporządzenie mapy do celów projektowych.